X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Aletta Jacobs - positie vrouwen 19e eeuw

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+36
  Goed artikel ( +44 )
  Slecht artikel ( -8 )
RSS van tazza tazza Auteur op infoyo sinds
08 Oktober 2008


Bekijk het profiel van tazza
Datum: 10-02-2009
Auteur: Tazza
De hoofdvraag luid eigenlijk; hoe werd de twintigste eeuw in Europa door vrouwen beleefd? Hierin is de lezen wat voor rechten de vrouwen in die tijd hadden, het gaat daarbij vooral om Alleta Jacobs.

Hoe werd de twintigste eeuw in Europa door vrouwen beleefd?

Hoe werd de twintigste eeuw in Europa door vrouwen beleefd? Wat bezielde zo'n meisje dat almaar wilde leren en studeren, vroeg menigeen zich af. Vele schrokken van Aletta Jacobs' initiatieven, en vooral van de zelfstandigheid die eruit sprak. Het was juist 'echt vrouwelijk' dat een meisje leerde borduren en het huishouden besturen. Tot dusver was iedereen daarmee gelukkig geweest, dacht men. De een vond het 'beschaafd', de ander noemde het een 'Goddelijke orde' en een derde vreesde dat geleerde meisjes zouden veranderen in manwijven. En dan, wie zou met zo'n geleerde vrouw willen trouwen? In de 20e en vooral ook 19e eeuw was het niet bepaald een pretje om als feministische vrouw door het leven te gaan.

Wat was de positie van de vrouw in de 19e eeuw?

De vrouwen hadden weinig rechten en in verhouding veel meer plichten. Vrouwen hadden geen belangrijke plaats in de samenleving. Ze kwamen niet voor in het bestuur en hadden totaal geen invloed. Vrouwen werden niet gezien als mensen, maar als objecten. Ze waren er om kinderen te wereld te brengen en volledig te gehoorzamen aan de man.

In het arbeidersgezin werkte iedereen. In die gezinnen werden vrouwen gedwongen om te werken, omdat er anders niet genoeg geld was voor voedsel en andere belangrijke behoeften. Het was volgens de fatsoennormen verboden dat een vrouw uit betere standen werkte. Dit verbod betekende voor ongehuwde vrouwen dat ze afhankelijk waren van de steun van familie. Voor een gehuwde vrouw was het al helemaal niet acceptabel dat ze werkte. Het was de taak van de man om haar financieel te voorzien. De opvoeding van hun dochters was vooral gericht op het huishouden en het latere moederschap. Het was heel belangrijk voor een meisje om een goede huwelijkskandidaat te treffen. Ze was immers afhankelijk van haar man. Dus het moest geen man zijn die beneden je stand was.

Vrouwen mochten niet zelfstandig over inkomen en bezittingen beslissen, ze hadden zelfs niets te zeggen over de opvoeding van hun kinderen en geen politieke rechten. Mannen dachten dat vrouwen geen objectief oordeel konden geven. Ze zouden te zwak van aard zijn.

De basisopleidingen van meisjes waren vaak slechter dan die van de jongens. De meisjes zouden later toch een huisvrouw worden. De jongens hadden na deze basisopleiding ook nog een mogelijkheid tot een vervolgopleiding, meisjes hadden dit niet. In deze tijd twijfelde men er aan of meisjes wel genoeg verstand hadden voor de universiteit. Dit veranderde toen Aletta Jacobs als eerste vrouw in 1871 aan de universiteit ging studeren. Als vrouwen hun vervolgopleiding hadden afgerond, was het moeilijk om fatsoenlijk werk te vinden, terwijl er voor de mannen genoeg opties waren. De enige mogelijkheid was voor de vrouw eigenlijk alleen maar fabriekswerk. Dit werk werd slecht betaald en de vrouwen werden er slecht behandeld.

Hoe ontstond het Feminisme in de 20e eeuw?

Verkrachting binnen het huwelijk was toegestaan. Het was de taak van de vrouw om de man tevreden te stellen, ook op seksueel gebied. Ook vrouwenmishandeling was heel gewoon. In de 19e eeuw ging het vrouwen steeds meer dwars zitten, dat ze zo weinig te zeggen hadden en dat ze zo slecht behandeld werden. Rond de eeuwwisseling kwamen de vrouwen daarom in opstand, met als doel gelijke rechten verwerven voor mannen en vrouwen.
Het feminisme bestaat globaal uit drie verschillende golven. In de 20e eeuw waren er twee golven. Inmiddels is er een derde golf in trek.

Eerste feministische golf

De eerste feministische golf vond plaats tussen 1870 en 1920. Het verkrijgen van vrouwenkiesrecht stond centraal. Een andere doelstelling was de toelating tot het universitair onderwijs. Hierbij was Aletta Jacobs zeer belangrijk. Zij is afgestudeerd in medicijnen en werd arts. Ze was niet de eerste vrouw die mocht studeren maar wel de eerste die haar studie succesvol afrondde. Vrouwen kregen steeds meer kennis van hun stand in de maatschappij en kwamen in opstand. Steeds meer vrouwen gingen zich afvragen waarom de gelijke rechten en de individuele vrijheid niet voor hun golden. Ze vonden het raar dat alleen mannen profiteerden van verbeteringen in het onderwijs en verruiming van het kiesrecht. Er werden organisaties opgericht om het vrouwenkiesrecht te verkrijgen. Het passief kiesrecht voor vrouwen werd uiteindelijk gehaald, tegelijk met het algemeen kiesrecht voor mannen.
Nadat de vrouwen stemrecht hadden gekregen zakte de feministische golf in. Dit had verschillende oorzaken.

• De feministes waren blij dat het doel bereikt was, het had veel tijd en energie gekost.

• De verwachtingen van vrouwenkiesrecht waren veel hoger dan er uiteindelijk van terecht kwam.

• Er was geen feministische noodzaak meer, de positie van de vrouw was al op veel fronten verbeterd.

• In 1929 kwam er een economische crisis. De mensen hadden wel iets anders aan hun hoofd dan feminisme.

Dit was het einde van de eerste golf. Tijdens de jaren ’30 bleef het crisis en de mensen hadden andere dingen aan hun hoofd dan vrouwenrechten. In verschillende landen, waaronder Nederland werd in deze barre tijd geprobeerd de betaalde arbeid van vrouwen terug te dringen. De vrouwen werden als bedreiging gezien doordat hun uurloon veel lager lag dan bij de mannen. De confessionele partijen hadden veel invloed op het regeringsbeleid. Deze partijen waren tegen het feminisme, wat voor de vrouwen een barre tijd betekende. De confessionele partijen vonden dat vrouwen thuis moesten blijven en dat de mannen aan het werk moesten en de vrouwen moesten de mannen gehoorzamen. De feministen gingen zich hiertegen verzetten wat uiteindelijk leidde tot een tweede golf.

Tweede feministische golf

De tweede feministische golf begon in de jaren ’50 maar kwam pas echt in de jaren ’60 op gang. Er werd gestreden voor de seksuele en financiële mogelijkheden van de vrouw. Een bekende strijd die gevoerd is, is het recht op abortus. Er waren tijdens deze golf veel actiegroepen actief die voor deze doelen streden. De tweede golf is op te delen in drie fasen: het gematigde feminisme, socialistische feminisme en het radicaal feminisme.


• Gematigd feminisme:
Tijdens het gematigd feminisme streden de vrouwen voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. Ze werkten hierbij samen met mannen omdat ze aan hun gelijk gesteld wouden worden. De MVM (Man-Vrouw-Maatschappij) en Dolle Mina waren belangrijke groepen in deze tijd. Deze twee groepen kwamen op voor gelijke rechten voor man en vrouw.

• Sociaal feminisme:
Dit feminisme ontwikkelde zich rond 1971. Het sociaal feminisme werd ook wel de praatgroepbeweging genoemd. Het waren socialistische vrouwen die vooral gericht waren op de politiek en het aanzien van de vrouw. Ze waren fel tegen het huidige patroon dat ervan uit ging dat vrouwen zouden trouwen en niet zouden studeren.

• Radicaal feminisme:
Deze stroming was vooral rond de jaren ’80. Het radicaal feminisme werkte zonder mannen. In de radicaal feministische praatgroepen bleek veel persoonlijke problematiek gemeenschappelijk te zijn, veroorzaakt door maatschappelijke machtsstructuren. Paarse September was de eerste radicaal feministische organisatie. Deze stroom streed voor de abortuswet, toen dit geregeld was zetten ze zich in voor andere zaken, zoals aanranding, verkrachting, ongewenste intimiteiten op het werk, incest en pornografie. De feministen slaagden erin hoge functies in partijen te bemachtigen.

Wat waren de doelstellingen van de feministen?

De feministes hadden vele doelen, op verschillende gebieden. Het was een feit dat vrouwen minder verdienden dan de mannen. De feministes wilden dan ook gelijk loon voor dezelfde hoeveelheid arbeid. Er moest ook op het gebied van arbeid meer opties komen voor vrouwen. Ze konden nu immers geen belangrijke posities vervullen. In het huwelijk moesten meerdere veranderingen komen. Ze wilden dat verkrachting binnen het huwelijk niet meer toegestaan was en ook moest het afgelopen zijn met de slavinnenrol van de huisvrouw. Ook moesten de opties van een gehuwde vrouw en de opties van een ongehuwde vrouw aan elkaar gelijk worden gesteld. De feministen vonden ook dat een gehuwde vrouw, als dat haar wens was, moest kunnen werken. Dat kon alleen als er meer kinderopvang kwam. Vrouwen met jonge kinderen konden hun kinderen natuurlijk niet alleen thuis laten. Daarom was meer kinderopvang ook één van de strijdpunten van de feministes.

Op het gebied van seksualiteit waren er ook nog veel veranderingen nodig volgens de vrouwen. Er moest betere anticonceptie komen en meer seksuele voorlichting. Ze streden ook tegen de dubbele seksuele moraal. Daarmee wordt bedoeld dat vrouwen kuis moesten zijn terwijl de mannen zoveel seksueel actief mochten zijn als ze zelf wilden. Het was rond deze tijd ook verboden om abortus te laten plegen, dit wilden de feministes ook veranderen.
Het onderwijs was niet vrouwvriendelijk. Vrouwen wilden dezelfde kansen maar dat was niet mogelijk. Dit werd dus ook een actiepunt. Ze wilden een democratisering van het onderwijs, dezelfde kansen voor jongens en meisjes. Vrouwen moesten ook niet meer handelingsonbekwaam worden geacht. Vrouwen moesten hun eigen beslissingen kunnen nemen over inkomen en bezittingen. Een van de belangrijkste dingen was het kiesrecht. Vrouwen moesten ook de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen op de partij van hun keuze en zich verkiesbaar te stellen.

Welke actiegroepen waren er?

Welke actiegroepen waren er? In Nederland waren er tal van actiegroepen die elk op hun eigen manier streden voor het belang van de vrouw. Ook hierbij is een duidelijk verschil te merken tussen de groepen in de 1e feministische golf en in de 2e feministische golf. Tijdens de 1e feministische golf stond het stemrecht centraal. Het was Wilhelmina Drucker die in deze tijd een zeer belangrijke rol op zich nam. Zij richtte tijdens de 1e golf de eerste actiegroep op. De Vrije Vrouwen Vereniging (VVV) In 1894 heeft ze ook De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVk) opgericht. De twee belangrijkste organisaties van de burgerlijke feministen voor het vrouwenkiesrecht.

De Vrije Vrouwen Vereniging:
Deze organisatie was de eerste en radicaalste organisatie van de eerste feministische golf. Het werd in 1889 opgericht door één van de radicaalste vrouwen van die tijd Wilhelmina Drucker. De organisatie was alleen voor vrouwen, mannen konden geen lid worden. Ze vechten tegen alles waarbij de vrouw een lage positie had. Hun hoofddoel was het stemrecht voor vrouwen verkrijgen.

De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht:
Deze organisaties werd in 1894 opgericht door Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs. Het hoofddoel van deze organisatie was ook het verkrijgen van vrouwenkiesrecht. Ze streden door middel van openbare vergaderingen en het uitgeven van een maandblad. Deze vereniging streed voor censuskiesrecht in plaats van algemeen kiesrecht. Later kwam er een scheuring in deze organisatie en ontstond er een nieuwe organisatie, Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht.

Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht:
Deze organisatie werd opgericht door Esther Welmoet Dijserinck en Clara Wichmann. Deze bond ging voor het behalen van kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen, maar wilden ook de vrouwen voorbereiden op het kiesrecht. Deze organisatie had ook mannen als lid.

Sociaal Democratische Arbeiderspartij:
Deze partij werd in 1894 opgericht. Zij vonden dat vrouwen werden uitgebuit en daar moest snel een einde aan komen. Ze dachten dat ze dit konden oplossen door een revolutie waarbij arbeiders, mannen én vrouwen, hard moesten werken. Deze partij leek in het begin het goed voor te hebben met de strijd van de vrouwen maar later bleek dat ze dat alleen uit eigen belang deden.

Nederlandse Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs:
Deze organisatie werd opgericht door Mathilde Wibaut in 1908 als reactie op het falen van de SDAP. Zij vond dat de arbeidersvrouwen voor zichzelf moesten opkomen en dat daar een aparte organisatie voor nodig was Deze organisatie was voorstander van algemeen kiesrecht voor vrouwen.

Nadat er een wet was gekomen voor het stemrecht zakte de feministische golf in. Het doel was bereikt. Dit kwam onder andere door de economische crisis. De periode tussen de WO I en WO II was niet zo geweldig voor de vrouwen. De confessionele partijen ook wel antifeministisch genoemd, hadden veel invloed. De vrouwen waren het niet met hun standpunten eens. Al deze tegenstrijdigheden ontlaadden in een 2e feministische golf. Het werd op gang gezet door de Man, Vrouw, Maatschappij en later opgevolgd door de Dolle Mina.

Man, Vrouw, Maatschappij:
Opgericht door Joke Smit en Hedy d'Ancona in oktober 1968 ontstond MVM naar aanleiding van alle tegenstrijdigheden. MVM deed het direct goed en de leden stroomden toe. De strijdpunten van de MVM waren vooral doorbreking van traditionele rolverdeling in het huishouden, recht van de ontplooiing van de mannen en vrouwen, gelijke rechten om evenveel uitbetaalt te krijgen voor arbeid. Ze probeerden hun doel te bereiken door druk uit te oefenen op de politiek. De komst van Dolle Mina maakte dat MVM radicaler werd en soms zelfs met een actie meedeed. In 1988 hief de groep zichzelf op omdat ze zichzelf overbodig vonden.

Dolle Mina:
Deze groep werd opgericht in 1969. Het is vernoemd naar Wilhelmina Drucker, zij streefde een eeuw eerder al dezelfde doelen na. Bevrijding van de vrouw in een socialistisch perspectief. Het is een hele bekende groep. Dit komt doordat ze veel ludieke acties op straat hadden waar veel media bij kwam. De Dolle Mina heeft zich ook bijzonder ingezet voor het behalen van het recht op abortus. Bezetten van mannen sociëteiten en antivrouwen cafés, dichtbinden van urinoirs met roze linten, nafluiten en in billen knijpen bij mannen zijn een aantal voorbeelden van de welbekende acties van de vrouwengroep. Rond 1975 zetten ze zich alleen nog maar in voor de abortuswet. Inmiddels waren er vele andere actiegroepen ontstaan. Het resultaat was dat vrouwen gingen deelnemen in de politiek en in vakbonden. Er ontstonden ‘vrouwenstudies’ op de universiteit. Door de opkomst van radicale groepen, werd de Dolle Mina steeds minder actief. Dit leidde tot het einde van de groep in 1977.

Er waren ook nog kleinere partijen. Deze zetten zich meestal voor één onderwerp in.

• Rooie Vrouwen (in de PvdA)
• Paarse September
• Marie, word wijzer!
• Fem-soc (van feminisme naar socialisme)
• Wij vrouwen eisen

Dit waren de bekendste actiegroepen, alhoewel er zeker nog meer actief waren.

Wat waren veel voorkomende acties?

Wat waren veel voorkomende acties? De feministen en actiegroepen hebben veel acties uitgevoerd voor de rechten van de vrouw. Om meer mensen achter zich te krijgen en daardoor hun doel te bereiken, gingen vrouwenbewegingen onder andere de volgende dingen doen:

• Ze gingen tentoonstellingen organiseren.
• Ze hielden congressen
• Er werden romans geschreven die de positie van de vrouw beschreven
Ook gingen ze protesteren. In 1916 was er een hele grote demonstratie voor het kiesrecht van de vrouwen warbij 18.000 deelnemers kwamen opdagen.

De vrouwenbewegingen richtten praatgroepen op en daaruit werden de eerste vrouwenhuizen en cafés opgericht. Er ontstonden eigen vormen van onderlinge hulp en steun zoals:

• Vrouwen Bellen Vrouwen, een telefoondienst met informatie voor vrouwen.
• Blijf van mijn Lijf huizen voor mishandelde vrouwen.
• Vrouwen In De Overgang groepen (VIDO)
• Er kwamen vrouwenbladen bijvoorbeeld Opzij
• Vrouwenboekhandels
• Tv-programma’s voor feministen

Binnen de politieke partijen ontstonden ook vrouwengroepen. Een voorbeeld hiervan zijn de Rooie Vrouwen van de PVDA. Aan de universiteiten ontstonden ‘vrouwenstudies’. Er kwamen ook de BOM-vrouwen (Bewust Ongehuwde Moeders), die de wereld lieten zien dat als je een alleenstaande vrouw je er ook voor kon kiezen om een kind te krijgen en op te voeden.

Bekende feministen:

• Angelica Balabanoff
• Simone de Beauvoir
• Harriet Beecher Stowe
• Anja Meulenbelt
• Annie Besant
• Elisabeth Blackwell
• Rosi Braidotti
• Serge Brisy
• Antoinette Brown
• Judith Butler
• Alexandra Kollontai
• Alexandra David-Néel
• Ayaan Hirsi Ali
• J. Ann Tickner
• Evelyn Fox Keller
• Donna Haraway
• Aletta Jacobs
• Henny Langeveld

• Maria Montessori
• Florence Nightingale
• Eleanor Roosevelt
• Eleanor Smeal
• Joke Smit
• Sojourner Truth
• Alice Walker
• Mary Wollstonecraft
• S. U. Zann

Wat waren de resultaten?

Door de vele acties van de vrouwengroepen en feministen is de mentaliteit langzaam veranderd. De mannen twijfelden of de vrouwen wel mentaal goed in elkaar zaten, of ze konden stemmen en het werk wel goed konden overnemen. De vrouwen waren er vaak van overtuigd dat ze het wel konden maar de meeste mannen waren het er niet mee eens.

Er is veel veranderd tussen 1880 en 1919 voor wat betreft:

• Opleiding: meisjes kregen meer kans om na de basisschool naar de middelbare school te gaan.

• Arbeid: door de industrialisatie kwam er meer werkgelegenheid. Hierdoor kregen meer vrouwen werk. In 1889 kwam de Arbeidswet wat inhield dat vrouwen meer bescherming kregen en dat ze bepaald gevaarlijk werk niet mochten doen.

• Zedelijkheid: in 1911 werden bordelen verboden, voorbehoedsmiddelen toegestaan en een vrouw die zwanger was geworden kon de vader aansprakelijk stellen voor de levensonderhoud van hun kind.

• Kiesrecht: in 1919 kregen de vrouwen het recht om te gaan stemmen.

Andere voorbeelden van resultaten van het feminisme zijn:

• Dat de man niet altijd het hoofd van het gezin is
• Er gaan nu al meer vrouwen naar de universiteit dan mannen
• Meer mannen zorgen voor de kinderen
• Er zijn veel crèches, zodat ook vrouwen een baan hebben
• Recht op gelijke beloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen
• Meer deelname van vrouwen in allerlei maatschappelijke organisaties
• Er zijn veel meer vrouwen die hoge functies hebben
• Het recht op abortus, zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
• Verbod op verkrachting binnen het huwelijk
• Verbod op ontslag bij zwangerschap
• Afschaffing van het woord “juffrouw” of “mejuffrouw”.
• Ook werd het gewoner dat vrouwen zonder drie lagen rokken rondliepen

Hoe zit het nu Tegenwoordig met de vrouw?

De gewone Nederlandse vrouw is nu niet meer zo in opstand. Vrouwen werken nu toch ook net als mannen? Veel mensen vinden het zo wel goed geregeld. Vrouwen zijn gelijk aan mannen en mogen stemmen. Toch zijn vrouwen nog steeds niet gelijk gesteld aan de mannen. 26% van de Nederlanders vind dat vrouwen met kleine kinderen niet moeten werken. Het inkomen van mannen in de dertig is twee keer zo hoog als dat van vrouwen op die leeftijd. Een op de tien schooldirecteuren is een vrouw en een op de dertig hoogleraren is een vrouw. Vaders verrichten vijf keer zoveel uren betaald werk als moeders en moeders besteden weer vier keer zoveel tijd aan het huishouden en de kinderen als vaders.

Er is nu nog sprake van een derde feministische golf. Deze golf is nu bezig en is in de jaren ’90 begonnen. Er word nu vooral gestreden voor gelijke beloning voor gelijk werk. Je ziet nu ook dat er feministische bewegingen ontstaan onder de migrantenvrouwen. Zij strijden tegen hun lage positie. Ook is er een andere allochtone groep actief die strijd tegen het vooroordeel dat bij veel mensen bestaat, dat ze gediscrimineerd zouden worden door hun familie.

Conclusie:

Het leven in de 20e was voor de vrouw niet bepaald een pretje. Typische maatschappelijke rolverdeling was dagelijkse kost. De vrouw had maar een recht en dat was het aanrecht. Voor de kinderen zorgen, de man bevredigen en zorgen dat het huishouden draaide, dat waren alle taken waar een vrouw zich mee bezig hield. Door een aantal kritische vrouwen met een sterke ruggengraat kwam er menig man in opstand en begon de eerste feministische golf. Door veel strijd, acties en samenwerking is het de vrouw wereldwijd dus redelijk gelukt haar gezag te tonen en kunnen we zeggen dat de opstand met lof in zijn doel is geslaagd.

Reacties op dit artikel
Hij, 2009-03-03
( -8 )

Goeindag
Saartje, 2009-05-05
( +9 )

Eey! goed verslag! Ik heb er echt super veel aan gehad!! ik moest het hier namelijk ook over doen.. SUPER BEDANKT!

-XX-
Xgh, 2009-05-26
( -6 )

Jam, ik bind hder bmaar eren godcoo fing ik he vncjnogds kiv xc jzkdvnxck :
Maartje, 2009-11-15
( +8 )

Idd een goed verslag! ik heb er ook veel aan gehad voor school:)
heel fijn geschreven, leuk om te lezen en goeie info, Merci!
\Xx
Tessa, 2009-11-15
( +6 )

Graag gedaan! Ik had hier ook een goed punt voor gehaald, een 9..
Rotjoch!, 2009-12-08
( -4 )

Mongol jonge
Leukerd., 2010-02-01
( +6 )

Jeetje. jij bent echt goed.
trouwen?
Liselotte, 2010-02-10
( +5 )

Heel erg bedankt! Heb hier erg veel aan gehad!
De man met de lange slang, 2010-02-18
( +3 )

Leuk
Joke, 2010-03-14
( +5 )

Wat een goed werkstuk - ik kon negens op internet iets vinden over de positie van de vrouw in eind negentiende-eeuws Nederland, totdat ik jouw werkstuk tegen het lijf liep. Je hebt me echt enorm geholpen! Bedankt.
Xxxxxxxxx, 2010-03-17
( +5 )

OMG
goed gedaan!
Deze smileys zijn van hyvess!!!
Meee, 2010-03-30
( +3 )

Whow, egt supper!!
moest bronnen hebben over fenimisme, dit was geweldig!!

-Xx-
Saraaaaaaah, 2010-04-02
( +5 )

Hee super goed gedaan; ik kan het heel goed gebruiken!
Awesome, 2010-05-10
( +3 )

SUPER BEDANKT!! dit is echt wat ik net nodig had
Lena14, 2010-05-14
( +4 )

Echt een super verslag heel ERUUUG BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ingird, 2010-06-09
( 0 )

Wauw dit is vet mooi
Anu, 2010-06-09
( 0 )

Goede informatie, goede duidelijk volgorde
waauw, gewoon écht heel goed !

Ik heb het goed kunnen gebruiken als controle voor mijn eigen werkstuk!

Groetjess =)
Miss, 2010-06-17
( 0 )

Jaa heel erg bedankt, echt veel info uit gehaalt:)!
Miss, 2010-06-17
( +4 )

Jaa heel erg bedankt, echt veel info uit gehaalt:)!
Makti, 2011-02-01
( 0 )

THankSss fOorw huUt verSlagG!
lOoveyOuuu DuShii

Lotte, 2011-02-07
( 0 )

Hoi bedank ik heb nu een goed punt.
Xoxo, 2011-04-04
( +1 )

Dit was echt zo :-p goed gedaan dit had ik nou echt nodigggxd me
Krissie, 2011-04-13
( -1 )

Kan iemand mij misschien wat vertellen over derde feministisch golf? Wat waren de doelen van deze laatste beweging? en op welke groepen zij zicht toen speciaal richtte?

Alvast Bedankt
Rineke, 2011-11-05
( -1 )

Hee! heb je ook een boekenlijst hierover?
of een lijst met websites?
Romy, 2012-03-19
( +5 )

SUPER
Michelle, 2012-04-01
( +2 )

Bedankt, heb er echt super veel aan gehad xx
Sahela, 2012-04-29
( +5 )

Bedankt voor de informatie. Super handig. :)
Lenka&debora&floor, 2012-05-15
( 0 )

Super bedankt!
We hebben hier heel veel aan!
Dankjewel xxxx
Lieve, 2012-11-29
( 0 )

Wauw! wat kan jij mooi schrijven. zelf ben ik 12 maar ik snapte de tekst heel goed! heel erg bedankt voor je goeie info waarschinlijk krijg ik een 10(?)! xx me
Jemoeder, 2013-03-18
( 0 )

Gay
Wie?, 2013-06-09
( 0 )

Super bedankt! Dit heb ik echt nodig!
xx
Lol, 2017-05-03
( +1 )

Dees is top echt nie normalé

ps Liken die handel
Hey, 2017-05-09
( -1 )

Hey
Hey, 2017-05-09
( -1 )

Hey
Hey, 2017-05-09
( -1 )

Hey
Hey, 2017-05-09
( -1 )

Hey
Hey, 2017-05-09
( -1 )

Hey
Hey, 2017-05-09
( -1 )

Hey
Hey, 2017-05-09
( -1 )

Hey
Hannes, 2017-05-09
( -1 )

Hannes is een duts
Hannes, 2017-05-09
( -1 )

Hannes is een duts
Hannes, 2017-05-09
( -1 )

Hannes is een duts
Hannes, 2017-05-09
( -1 )

Hannes is een duts
Hannes, 2017-05-09
( -1 )

Hannes is een duts
Hannes, 2017-05-09
( -1 )

Hannes is een duts
Hannes, 2017-05-09
( -1 )

Hannes is een duts
Hannes, 2017-05-09
( -1 )

Hannes is een duts
Frédéric, 2017-05-09
( 0 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Frédéric, 2017-05-09
( -1 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Frédéric, 2017-05-09
( -1 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Frédéric, 2017-05-09
( -1 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Frédéric, 2017-05-09
( -1 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Frédéric, 2017-05-09
( -1 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Frédéric, 2017-05-09
( -1 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Frédéric, 2017-05-09
( 0 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Frédéric, 2017-05-09
( 0 )

Frédéric houdt van piemels zuigen
Hannes, 2017-05-09
( 0 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( 0 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Hannes, 2017-05-09
( +2 )

Hannes liegt en is een bruinstekker
Xoxo, 2017-05-09
( 0 )

Vind ik leuk!
Frederic is een bruinwerker
Like mijn comment!
méér comments donderdag!!!
Volg mij op lv@gmail.com
XOXO
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Mais non, 2017-05-09
( -1 )

Fréd is eenscheet
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl